Artiesten
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden als er een wijziging in de programmering plaats vindt. Door overmacht kan er ten alle tijden een wijziging plaats vinden. Denk aan ziekte, of een tv optreden, altijd voor gaat op een boeking.
De organisatie verplicht zich dan wel om een gelijkwaardige artiest als vervanging te boeken.

– De overeenkomst tussen de klant die een evenement van FM-Events bezoekt komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij FM-events en een door FM-events geregistreerde (voor)verkooporganisatie bestelt/koopt.

– Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege FM-Events verstrekt document of een door of vanwege FM-Events verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
– Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
– De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van FM-Events. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. FM-Events mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant).
– FM-Events is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door FM-Events dan wel een door FM-Events ingeschakelde (voor)verkooporganisatie verstrekte toegangsbewijs.
– Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
– Alleen aanschaf bij de geregistreerde (voor)verkoopadressen of bij FM-Events garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
– Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie via de mail aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. FM-Events kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
– Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.
– Indien de klant na het betreden van de locatie, deze locatie verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

Verbod doorverkoop
– De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door FM-Events worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.
– Overige verplichtingen van de klant
– De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering een evenement.

– De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel bij aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich in/op de locatie bevindt. De klant is verplicht om deze te tonen bij het betreden van het evenement.
– De klant is verplicht om op verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om FM-Events onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.
– Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de locatie. Indien FM-Events dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.
– De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften/ huisregels en aanwijzingen van FM-Events de exploitanten van de locatie, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er in/op de locatie van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.
– FM-Events Hanteert per evenement een minimumleeftijd, dit is terug te vinden in de informatie betreft het evenement. Bij binnenkomst kan hierdoor de klant geweigerd worden indien hij/zij de minimumleeftijd niet hanteert (18+)

Annulering/overmacht of wijziging van een evenement
– Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft FM-Events het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
– Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door FM-Events wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal FM-Events uitsluitend verplicht zijn aan de klant de entreeprijs te vergoeden.
– Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal FM-Events slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de entreeprijs.
– Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door FM-Events wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij de (voor)verkooporganisatie tegen restitutie van de entreeprijs.
– De hiervoor omschreven restituties kunnen alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan de (voor)verkooporganisatie overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de entreeprijs als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij de (voor)verkooporganisatie binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de entreeprijs als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij de (voor)verkooporganisatie.

Persoonsgegevens
De wijze hoe FM-Events omgaat met persoonsgegevens is terug te vinden in de privacy statement van FM-events.

Aansprakelijkheid
– FM-Events is aansprakelijk voor directe schade die de klant aantoonbaar lijdt en die het aantoonbare, rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan FM-Events toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen FM-Events is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) gevolgschade;
b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van FM-Events
– Het betreden van de locatie en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat FM-Events geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
– FM-Events zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals oa vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van FM-Events of de (voor)verkooporganisatie) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
– FM-Events is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
– FM-Events is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Koop hier uw tickets voor onze evenementen!

Tickets kopen!